Статистика
151299 відвідувань
189361 завантажень
Телефон
(05449) 7-10-75
Email
sadoksanator6@ukr.net
Адреса
м. Шостка, вул. Короленка 42
Подивитись на карті

Методичний вісник

Сьогодення потребує якісно нової особистості педагога — компетентного фахівця, налаштованого на безперервну освіту. Тому педагоги-"дошкільники" активно вивчають інноваційні педагогічні технології, апробовують їх та впроваджують в освітню діяльність. Набуті знання поширюють в процесі обміну досвідом під час проведення відкритих заходів, майстер-класів. Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів, створювати умови для їх особистісного зростання — завдання методичної служби дошкільного закладу.

Методична робота в ДНЗ — це систематична, колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності, яка вимагає постійної уваги й копіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти. Саме через неї відбувається удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійного рівня кожного вихователя.

Методична робота в дошкільному закладі базується на принципі системності колективної та індивідуальної праці вихователів над підвищенням своєї науково-теоретичної підготовки, професійної майстерності.

Її метою є підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів.

Для досягнення головної мети визначені основні завдання методичної роботи:

 • активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;
 • надання допомоги вихователям у впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в опануванні методичних прийомів навчання, виховання і розвитку дошкільників;
 • залучення вихователів до творчого пошуку в процесі реалізації основної мети навчально-виховного процесу;
 • створення колективу однодумців, які зберігають традиції закладу й активно впроваджують інноваційні новітні технології у практику роботи;
 • активізація діяльності вихователів, стимулювання їх творчості та ініціативи;
 • забезпечення умов проведення самоосвіти і самовдосконалення усіх педагогів з метою розвитку світогляду, професійних і морально-особистісних рис кожного з них;
 • визначення недоліків роботи педагогічного колективу та надання рекомендацій щодо їх усунення та запобігання.

Методична робота в ДНЗ направлена на:

 • роботу з педагогами, так як основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості;
 • роботу з дітьми, так як кінцевим результатом всієї роботи ДНЗ є формування життєвої компетентності дошкільника;
 • роботу з батьками та громадськістю, так як без інтеграції родинного та суспільного виховання не можливо досягти поставленої мети.

Плануючи методичну роботу з кадрами, враховуємо їхню підготовленість (освіту, стаж, кваліфікаційний рівень).

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" від 3 липня 2009 року №1/9-455 методична робота направлена на:

 • підвищення педагогічної майстерності (передбачаються традиційні форми роботи, які спрямовані на інформаційну обізнаність, навчання, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці методи і прийоми: семінари, семінари-практикуми, засідання круглих столів, консультації, відкриті покази різних видів роботи);
 • удосконалення професійної творчості (передбачаютьсянетрадиційні форми роботи: майстер-класи, клуби, творчі лабораторії);
 • самоосвіту (передбачаються обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок методичної літератури).

Види роботи з кадрами, їх кількість визначаємо за потребою. Її зміст направлений на реалізацію основних завдань роботи колективу в навчальному році.

Т.ч. методична робота в ДНЗ є одним із засобів управління освітнім процесом, направлена на вирішення завдань доведення до педагогів інформацій про результати наукових дослвджень в галузіпедагогіки, психології, теорії і методики навчання дітей, ознайомлення з новими педагогічними технологіями і методиками.

Науково-методична проблема

Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в ревлізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої життєво компетентної особистості.

Організація освітнього процесу в СДНЗ

Зміст навчально-виховного процесу визначається:

 • Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), схваленого рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012р., затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р. №615.
 • Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) (науковий керівник О.Л. Кононко)

Пріоритетні завдання дошкільного закладу на 2015-2016 н.р.

 • Підвищувати якість дошкільної освіти через застосування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи.
 • Розпочати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільника в контексті виховання мовленнєвої культури особистості, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу та в світлі вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 • Продовжити роботу над розвитком духовного потенціалу особистості дитини через оновлення підходів до патріотичного виховання дошкільника.
 • Удосконалювати роботу щодо формування основ здорового способу життя, свідомого ставлення до нього як основи формування особистості дитини.

Дошкільний навчальний заклад у 2015-2016 н.р. здійснює навчально-виховний процес відповідно до:

 • Закону України "Про дошкільну освіту"
 • Положення про дошкільний навчальний заклад
 • Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)
 • Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 20.05 2015 р. № 1/9 – 249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015 – 2016 н.р.»